Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, December 15, 2008

VGCS mở đường cho Tàu phù bành trướng xâm lược Việt Nam trong “Hòa Bình và ổn định” (Nam Nhân)

2- Phe thân Mỹ ở đâu???   (Nam Nhân)  

No comments:

Post a Comment