Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, December 15, 2008

Bút Vàng - Nguyễn Chí Thiện nhéo tai Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh (Nam Nhân)

 

No comments:

Post a Comment